مهارتهای فنی به زبان ساده

منبع تحت فشار

در راه اندازی تصفیه اب مقدار معین اب تصفیه شده بطور میانگین هشت لیتر در ساعت میباشد که برای

مدیریت مقدار ابگیری از دستگاه با فشار و مقدار بیشتر در لحظه از منبع استفاده میشود

مجید فریدونی

دیدگاه‌ها

*
*