مهارتهای فنی به زبان ساده

چهارراهی وچگونگی عملکرد آن دردستگاه تصفیه اب

اب خروجی از پمپ یا اگر دستگاه فاقد پمپ میباشد اب خروجی که از هوزینگ مرحله سه که فیلتر cto در آن قرار دارد یا ساده تر بگم هوزینگ سمت چپ از خروجی ان به ورودیه چهارراهی که در ورودیه ان نوشته IN قرار دارد وصل میکنیم و در خروجی چهار راهی که با کلمه out علامت گذاری شده اب رو هدایت میکنیم به ورودیه هوزینگ ممبرین که با نشان خط دایره علامت گذاری شده وصل میکنیم و حالا از خروجی ممبرین که با فلش در عکس نشان داده شده است به چهارراهی وصل میکنیم توجه داسته باشید که در این قسمت چهاراهی دیگر نشان و جهت ندارد وصل میکنیم و در سرقسمت دیگر چهارراهی را به های پرشر که بازهم فرقی نمیکند که به کدام قسمت های پرشر وصل کنید و اینکه اگر دستگاه قدیمی بود و های پرشر نداشت به سراهی پست کربن که بین منبع و پست کربن قرار دارد وصل میکنیم .

majid

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*